00000001

Mateřská škola Božanov
příspěvková organizace, zřizovatel : obec Božanov
IČ: 750 165 32

00000011

Novinky

Uzavření MŠ Božanov od 1.3.-21.3.2021

Vážení rodiče, na včerejším jednání vlády bylo schváleno uzavření MATEŘSKÝCH ŠKOL do 21.3.2021.

Pokud někdo využije OŠETŘOVNÉ NA DÍTĚ, vyplňte prosím tento formulář na https://eportal.cssz.cz/web/portal/-/tiskopisy/zoppd-m... . Oproti situaci na jaře již škola formulář nepotvrzuje.

Kdybyste měli jakékoliv dotazy, neváhejte se na mě obrátit- Veronika Ptáčková telefon 776566900.

V příštích týdech Vám vždy v pondělí elekronicky doručíme (web školy, facebook, e-mail) další materiály v rámci distanční výuky. Ze školky Vás všechny moc zdravíme a přejeme pevné zdraví.
 
Plánované uzavření MŠ z důvodu epidemie COVID-19
Vážení rodiče,
dnes jsem byla informována o pozitivním testu jednoho z dětí, které ještě v minulém týdnu docházelo do MŠ v bežném režimu do výskytu příznaků. Po jednání s Krajskou hygienickou stanicí nebylo toto pozitivní dítě přítomno v dostatečné době před projevením příznaků. Dle mých soukromých informací od zákonných zástupců dětí, které dnes do MŠ nedorazily vím, že také vykazují příznaky COVID-19.

Po vyjádření zákonných zástupců k vzniklé situaci a dohodě se zřizovatelem bude MŠ Božanov uzavřena od 24.2.2021 do 5.3.2021. Pokud se v této době u některých dětí či zákonných zástupců projeví příznaky tohoto onemocnění, prosím nepodceňujte je a řešte situaci s pediatrem nebo obvodním lékařem o dalším postupu. Pokud budete potřebovat bližší informace k ošetřovnému neváhejte mne kontaktovat.

Předem děkuji za společnou domluvu a pochopení.
Veronika Ptáčková
ředitelka MŠ Božanov
Určené školy pro péči o děti rodičů vybraných profesí na Broumovsku
Vážení rodiče,
v souvislosti s nastalou situací si Vám dovoluji poskytnout informaci, o podmínkách v péči o děti zaměstnanců v „první linii“. Zajišťuje se péče již pro děti od 2 let (do 10 let) a péče se nezajišťuje pro jiné pracovníky škol, jen pro pracovníky škol určených. Určené školy pro péči o děti rodičů vybraných profesí na Broumovsku jsou:

MŠ - Mateřská škola Broumov, ředitelka paní Taťána Loudová, tel. 604 228 029,

ZŠ – Masarykova základní škola, Broumov, Komenského 312, okres Náchod, ředitel Mgr. Jan Voborník, tel. 604 228 034.

Ředitelé určených škol mají informaci, že tyto děti mají v pondělí 1.3.2021 přijmout a vše potřebné se dořeší. Seznam vybraných profesí naleznete v dokumentech.
 
Organizace provozu v době letních prázdnin 2021
Ve školním roce 2020/2021 budou letní prázdniny od 5.7.2021 do 30.7.2021. V této době bude Mateřská škola Božanov uzavřena. Spolupráce s Mateřskou školou v Martínkovicích pro pracující rodiče bude vyjednána dle aktuálních možností vzhledem k epidemii COVID-19.

MŠ Božanov bude otevřena v běžné provozní době od 6:30 do 15:30 od 2.8.2021 do 31.8.2021.

Od 1.9.2021(středa) začíná nový školní rok 2021/2022, kdy nastoupí nově příchozí děti. Pokud máte k prázdninovému provozu jakékoliv dotazy, neváhejte mne kontaktovat.

Předem děkujeme za pochopení a přejeme krásné léto.
V Božanově dne 17.2.2021
Veronika Ptáčková
ředitelka MŠ Božanov
 
Zveřejnění pověřence pro ochranu osobních údajů

• identifikace správce nebo zpracovatele, který sděluje kontaktní údaje na pověřence - ředitelka školy Veronika Ptáčková
• označení pověřence - Bc. Hana Wilkeová
• kontaktní údaje na pověřence – poverenec@dsobroumovsko.cz, 732 781 068

00000014

Informace o nás

Provoz MŠ je zajištěn od 6:30 hodin do 15:30 hodin.

Kapacita je 20 dětí. (momentálně máme v MŠ plnou kapacitu)


Zřizovatel: Obec Božanov
Ředitelka: Veronika Ptáčková
IČO: 75016532
Personál MŠ
Veronika Ptáčková ml. - ředitelka
Radka Kofránková- učitelka MŠ
Veronika Ptáčková - vedoucí ŠJ, kuchařka
Pavla Pišínová - školnice
Odhlašování nebo přihlašování stravy
Pro odhlášení nebo přihlášení stravy volejte prosím na pevnou linku MŠ 491 528 252 v provozní době mateřské školy, tj od 6:30 do 15:30 hodin. Strava na ten den Vám bude odhlášena do 7:00 hodin, pokud odhlašujete dítě déle, máte nárok si v první den nemoci přijít pro stravu do jídlonosičů. Nově můžete využít možnost odhlašování a přihlašování stravy pomocí SMS, a to na telefonu 732 259 823. SMS zprávy jsou kontrolovány každý den v sedm hodin ráno vedoucí školní jídelny.
Dokumentace

00000138

Týdenní plán od 26.10.2020-30.10.2020
Informace o zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů

dle čl. 13 a 14 Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů), ve znění pozdějších předpisů (dále jen Nařízení GDPR).

 

Správce osobních údajů:

Mateřská škola Božanov

Božanov 105

549 74 Božanov

tel. : 491 582 252

e-mail: msbozanov@centrum.cz

 

Kontakt na pověřence:

Bc. Hana Wilkeová

tel.: 732 781 068

e-mail: poverenec@dsobroumovsko.cz

adresa: Klášterní 1, 550 01 Broumov

 

Osobní údaje jsou zpracovávány pouze v nutném rozsahu po nezbytně nutnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování.

Osobní údaje o žácích a zákonných zástupcích se zpracovávají na základě právních předpisů (školský zákon, zákony o zdravotním a sociálním pojištění, vyhláška o vedení dokumentace škola školských zařízení, vyhláška o vedení školní matriky, vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebamí a další), na základě smlouvy, souhlasu a ve veřejném nebo oprávněném zájmu školy.

Zpracovávané údaje o žácích:

 • jméno a příjmení,

 • rodné číslo, příp. datum narození, nebylo-li rodné číslo dítěti, žákovi nebo studentovi přiděleno,

 • státní občanství,

 • místo narození,

 • místo trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince nebo místo pobytu v zahraničí, nepobývá-li dítě, žák nebo student na území České republiky,

 • údaje o předchozím vzdělání, včetně dosaženého stupně vzdělání

 • datum zahájení vzdělávání ve škole,

 • údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání,

 • vyučovací jazyk,

 • údaje o znevýhodnění žáka,

 • údaje o mimořádném nadání žáka,

 • údaje o podpůrných opatřeních poskytovaných žákovi školou a o závěrech vyšetření v doporučení školského poradenského zařízení,

 • údaje o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání,

 • datum ukončení vzdělávání ve škole.

Zpracovávané údaje o zákonných zástupcích:

 • jméno a příjmení

 • místo trvalého pobytu

 • adresa pro doručování písemností

 • telefonické spojení.

Ososbní údaje o zaměstnancích a dodavatelích se zpracovávají na základě smluv.

Zpracovávané údaje o zaměstnancích:

 • jmenné a kontaktní údaje,

 • údaje o platu, odměně a dalších platbách,

 • údaje pro zdravotní a sociální pojištění,

 • bankovní spojení,

 • a další podobné údaje.

Dále jsou zpracovávány fotografie/audiovizuální záznamy, které slouží k prezentaci činnosti školy a pro potřeby dětí a jejich zákonných zástupců. Tyto záznamy jsou publikovány na webu školy, výstavkách prací ve škole i na veřejnosti, příp. v obecním zpravodaji, školním tablu apod.

 

Dále jsou také zpracovávány údaje v zájmových kroužcích, školní jídelně, při školním výletech a zájezdech.

 

Osobní údaje nejsou předávány jiným osobám, pokud povinnost jejich předání orgánům, úřadům či institucím není správci uložena zvláštním právním předpisem či to není nutné ke splnění účelu (MŠMT, SVP, SPC, PPP, MěÚ, ČSI, apod.)

 

Subjekt údajů nebo jeho zákonný zástupce má právo:

 • na přístup k osobním údajům

 • na opravu, resp. doplnění

 • na výmaz

 • na omezení zpracování

 • na přenositelnost údajů

 • vznést námitku

 • podat stížnost

 

Na správce osobních údajů a pověřence je možno se obracet za účelem uplatnění práv dle uvedených kontaktních údajů.

Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace MŠ Božanov 2019-2021

00000009

Projekty


Projekt Zahrada pod borovicí aneb Studie řešení zahrady MŠ v Božanově

byl financován z Národního programu Životní prostředí.

Podpora dvouletých dětí v MŠ Božanov II.
Podpora dvouletých dětí v MŠ Božanov II.
Realizace projektu: 1. 9. 2019 – 31. 8. 2021
Projekt schválený ve výzvě MŠMT „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ II“
s názvem
Podpora dvouletých v MŠ Božanov II.
je spolufinancován Evropskou unií
Cílem projektu je zvýšit kvalitu předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ.
Projekt je zaměřen především na personální podporu školky, která v návaznosti na práci předškolních pedagogů pomůže integrovat dvouleté děti do dětského kolektivu. Dále pak také na vzdělávání pedagogických pracovníků školky v oblasti matematické pregramotnosti a polytechnické výchově.
Realizace projektu: 1. 9. 2019 – 31. 8. 2021
Obědy do škol 2020/2021
Obědy do škol 2020/2021
Mateřská škola Božanov se opět zapojila do projektu OBĚDY DO ŠKOL pro školní rok 2020/2021. Podmínkou je zapojení školy do projektu a 3 měsíční trvání HMOTNÉ NOUZE rodiny.
V případě dotazů mne prosím kontaktujte.  - Veronika Ptáčková, telefon 776 566 900

00000007

Fotogalerie

Návštěva ZŠ Martínkovice
Karneval v MŠ
pečeme housky a sušenky
taneční vystoupení a workshop v klášteře
Posílání dopisu Ježíškovi a Vánoce
Návštěva seniorů v MŠ
Čerti v MŠ
Cirkus v MŠ
Dušičky a sv. Martin
Plavání
Hrajeme si a učíme se
vánoční jarmark
Vaření a pečení
Environmentální a polytechnická výchova
Za zvířátky a kopání brambor
Adaptujeme se
Začínáme
Loučení se školním rokem
Červen v MŠ
Policie ČR v MŠ
Záchranná služba Broumov
Hasiči Broumov
Výlet do ZOO
Dětský den u rybníka
Květen v MŠ
Vítání občánků
Divadlo Broumov - Honza a čert
Den otevřených dveří
Knihovna Broumov
Hrajeme si
Pečeme jidáš a děláme z domácího tvarohu pomazánku
Velikonoce v MŠ a Velikonoční výstava
Ukázka hry na hudební nástroje - návštěva ze ZUŠ Broumov
Poslední plavání
Vynášení zimy a užívání si jara
Hrajeme si na školu
Plavání
Malí umělci
MDŽ - Dům seniorů
Divadlo, kino, bubenická dílna
Zvířátka a kytičky
I v únoru jsme se učili a hráli si
Hasiči
Masopust v MŠ
Hudební nástroje
Plavání
Jen tak
Pokusy
Vaříme a pečeme
Vaříme a pečeme
Lidské tělo
Lidské tělo
Police nad Metují - POHYBLIVÝ ŘEMESLNÝ BETLÉM
Police nad Metují - POHYBLIVÝ ŘEMESLNÝ BETLÉM
Po prázdninách zase ve školce
Po prázdninách zase ve školce
Vánoce ve školce
Vánoce ve školce
Zpívání důchodcům
Zpívání důchodcům
Vystoupení v KD Božanov - fotky od rodičů
Vystoupení v KD Božanov - fotky od rodičů
Fotky od paní učitelky Majky
Fotky od paní učitelky Majky
Jen tak
Jen tak
Divadelní představení
Divadelní představení
Mikuláš, čert a anděl v MŠ
Mikuláš, čert a anděl v MŠ
Čertovská škola
Čertovská škola
Adventní tvoření s rodiči
Adventní tvoření s rodiči
Sněhulák a sněhová bitva
Sněhulák a sněhová bitva
Příprava na jarmark
Příprava na jarmark
Hurá zima
Hurá zima
Pečeme perníky
Pečeme perníky
Návštěva Městské knihovny broumov
Návštěva Městské knihovny broumov
Martinská slavnost v MŠ
Martinská slavnost v MŠ
Divadelní představení Broumov
Divadelní představení Broumov
Krásné divadelní představení "Divadýlka Mrak" z Havlíčkova Brodu
Hrajeme si a tvoříme
Hrajeme si a tvoříme
Kreslím, kreslíš, kreslíme
Kreslím, kreslíš, kreslíme
Dušičky - Návštěva kostela sv. Máří Magdaleny v Božanově
Dušičky - Návštěva kostela sv. Máří Magdaleny v Božanově
100 let republiky
100 let republiky
Výstava loutek a procházka po Broumově
Výstava loutek a procházka po Broumově
Draku, ty jsi vážně drak?
Draku, ty jsi vážně drak?
V lese, na zahradě, ve školce
V lese, na zahradě, ve školce
Drakiáda
Drakiáda
Výlet - Ekofarma Bošina Vernéřovice
Výlet - Ekofarma Bošina Vernéřovice
Houbaření v lese pod Korunou
Co jsme dělali v září
Houbaření...Šiškaření
Houbaření...Šiškaření
Farma Wenet
Farma Wenet
Dopravní hřiště Náchod
Dopravní hřiště Náchod
Dětský den u rybníku
Dětský den u rybníku
Meziměstí-výlet vlakem
Meziměstí-výlet vlakem
Hledání trpasličího pokladu
Hledání trpasličího pokladu
Den matek
Den matek
Vítání občánků
Vítání občánků
Obora Martínkovice
Obora Martínkovice
Plavání
Plavání
Čarodějnice
Čarodějnice
Divadlo, noviny
Divadlo, noviny
Velikonoce
Velikonoce
Vítání jara, čištění studánky
Vítání jara, čištění studánky
...Morana ještě leží pod mostem, odměna za odstranění jistá
divadlo
divadlo
Krejčík Honza
Ekologické dny
Ekologické dny
Aktivity v MŠ
Aktivity v MŠ
Dravci
Dravci
Divadla
Divadla
Zimní olympiáda
Zimní olympiáda

Disciplíny:bruslení, slalom, sjezd na cíl, hod na cíl

Leden, Tři králové
Leden, Tři králové
Vánoce
Vánoce
Návštěva Mikuláše
Návštěva Mikuláše
Kouzelník
Kouzelník
Projekt zahrada
Projekt zahrada
Krmení ptáčků u MŠ
Krmení ptáčků u MŠ
Letošní první sněhulák 11/2017
Letošní první sněhulák 11/2017
Svatý Martin
Svatý Martin
Divadla
Divadla
Výstava loutek a procházka po Broumově
Výstava loutek a procházka po Broumově
Podzimní tvoření s kaštany
Podzimní tvoření s kaštany
Hry venku
Hry venku
Halloween
Halloween
Drakiáda
Drakiáda
Když jsme byli ve školce noví
Když jsme byli ve školce noví
září 2017

00000020