m m MŠ Božanov - Úvod

00000001

Mateřská škola Božanov
příspěvková organizace, zřizovatel : obec Božanov
IČ: 750 165 32

00000011

Novinky

Zveřejnění pověřence pro ochranu osobních údajů

• identifikace správce nebo zpracovatele, který sděluje kontaktní údaje na pověřence - ředitelka školy Veronika Ptáčková
• označení pověřence - Bc. Hana Wilkeová
• kontaktní údaje na pověřence – poverenec@dsobroumovsko.cz, 732 781 068

Nový pedagogický personál

Od 3.9.2018 se v Mateřské škole Božanov vaše děti nově vzdělvají s paní učitelkou Janou Cvikýřovou. Paní učitelka Jitka Kopincová je pověřena zastupováním ředitelky Veroniky Ptáčkové v době mateřské dovolené v rámci provozu a činnosti MŠ. K řešení organizačních věcí MŠ se neváhejte obrátit na ředitelku školy Veroniku Ptáčkovou (kontakt viz níže).

00000014

Informace o nás

Provoz MŠ je zajištěn od 6:30 hodin do 15:30 hodin.

Kapacita je 20 dětí. (momentálně máme v MŠ plnou kapacitu)

Zřizovatel: Obec Božanov
Ředitelka: Veronika Ptáčková
IČO: 75016532
Odhlašování nebo přihlašování stravy
Pro odhlašení nebo přihlašení stravy volejte prosím na pevnou linku MŠ 491 528 252 v provozní době mateřské školy tj od 6:30 do 15:30 hodin. Strava na ten den Vám bude odhlášena do 7:00 hodin, pokud odhlašujete dítě déle máte nárok si v prcní den nemoci přijít pro stravu do jídlonocičů.

00000013

Kalendář akcí

12. září - Logopedická depistáž v MŠ
Dokumentace

00000138

Zápis pro školní rok 2019/2020
Výsledky přijímacího řízení

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020 V MŠ BOŽANOV

 

Seznam uchazečů pod přiděleným registračním číslem přijatých k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2019/2020

V souladu s ustanovením § 34 odst. 3 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Veronika Ptáčková, zveřejňuje seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem přijatých k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole Božanov, ve školním roce 2019/2020, který obsahuje:

1. seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče
2. datum zveřejnění seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem


 


 

1. Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče

 

UCHAZEČ VÝSLEDEK PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

(registrační číslo přidělené uchazeči)

 

 

001 přijat/a

002 nepřijat/a

003 přijat/a

004 přijat/a

005 přijat/a

006 přijat/a

007 nepřijat/a

 

 

2.Datum zveřejnění seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem

 

Datum zveřejnění 31.5.2019

V Božanově

Veronika Ptáčková

Ředitelka MŠ Božanov

Informace o zpracování osobních údajů
Informace o zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů

dle čl. 13 a 14 Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů), ve znění pozdějších předpisů (dále jen Nařízení GDPR).

 

Správce osobních údajů:

Mateřská škola Božanov

Božanov 105

549 74 Božanov

tel. : 491 582 252

e-mail: msbozanov@centrum.cz

 

Kontakt na pověřence:

Bc. Hana Wilkeová

tel.: 732 781 068

e-mail: poverenec@dsobroumovsko.cz

adresa: Klášterní 1, 550 01 Broumov

 

Osobní údaje jsou zpracovávány pouze v nutném rozsahu po nezbytně nutnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování.

Osobní údaje o žácích a zákonných zástupcích se zpracovávají na základě právních předpisů (školský zákon, zákony o zdravotním a sociálním pojištění, vyhláška o vedení dokumentace škola školských zařízení, vyhláška o vedení školní matriky, vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebamí a další), na základě smlouvy, souhlasu a ve veřejném nebo oprávněném zájmu školy.

Zpracovávané údaje o žácích:

 • jméno a příjmení,

 • rodné číslo, příp. datum narození, nebylo-li rodné číslo dítěti, žákovi nebo studentovi přiděleno,

 • státní občanství,

 • místo narození,

 • místo trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince nebo místo pobytu v zahraničí, nepobývá-li dítě, žák nebo student na území České republiky,

 • údaje o předchozím vzdělání, včetně dosaženého stupně vzdělání

 • datum zahájení vzdělávání ve škole,

 • údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání,

 • vyučovací jazyk,

 • údaje o znevýhodnění žáka,

 • údaje o mimořádném nadání žáka,

 • údaje o podpůrných opatřeních poskytovaných žákovi školou a o závěrech vyšetření v doporučení školského poradenského zařízení,

 • údaje o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání,

 • datum ukončení vzdělávání ve škole.

Zpracovávané údaje o zákonných zástupcích:

 • jméno a příjmení

 • místo trvalého pobytu

 • adresa pro doručování písemností

 • telefonické spojení.

Ososbní údaje o zaměstnancích a dodavatelích se zpracovávají na základě smluv.

Zpracovávané údaje o zaměstnancích:

 • jmenné a kontaktní údaje,

 • údaje o platu, odměně a dalších platbách,

 • údaje pro zdravotní a sociální pojištění,

 • bankovní spojení,

 • a další podobné údaje.

Dále jsou zpracovávány fotografie/audiovizuální záznamy, které slouží k prezentaci činnosti školy a pro potřeby dětí a jejich zákonných zástupců. Tyto záznamy jsou publikovány na webu školy, výstavkách prací ve škole i na veřejnosti, příp. v obecním zpravodaji, školním tablu apod.

 

Dále jsou také zpracovávány údaje v zájmových kroužcích, školní jídelně, při školním výletech a zájezdech.

 

Osobní údaje nejsou předávány jiným osobám, pokud povinnost jejich předání orgánům, úřadům či institucím není správci uložena zvláštním právním předpisem či to není nutné ke splnění účelu (MŠMT, SVP, SPC, PPP, MěÚ, ČSI, apod.)

 

Subjekt údajů nebo jeho zákonný zástupce má právo:

 • na přístup k osobním údajům

 • na opravu, resp. doplnění

 • na výmaz

 • na omezení zpracování

 • na přenositelnost údajů

 • vznést námitku

 • podat stížnost

 

Na správce osobních údajů a pověřence je možno se obracet za účelem uplatnění práv dle uvedených kontaktních údajů.

Provozní rozpočet 2019
Provozní rozpočet 2019

Provozní rozpočet 2019

 

položka

částka Kč

Plyn, teplo, energie, voda

95000,00

bankovní poplatky

3000,00

Telefon,internet, office, internet. stránky

18000,00

poštovné

2000,00

program Gordic

8000,00

Program ŠJ

3000,00

Poradce řed.školy

2500,00

vedení účetnictví, zpracování mezd

60000,00

odpady

2500,00

BOZP, has.přístr.kontrola, hřiště, nářadí

10000,00

ručníky, den dětí,plav.výcvik

15000,00

čistící prostředky, hygiencké potřeby, ost.potřeby,zásob.

8000,00

výtvarné potřeby, pomůcky, knížky

20000,00

Kancelářské potřeby

5000,00

Zabezpečení PC, počítač

25000,00

Potřeby šj

2000,00

zákonné pojištění

3000,00

pojištění školka

5000,00

školení, cestovné

5000,00

Ost.služby, doprava, opravy, lékař

2000,00

GDPR

6000,00

celkem

300000,00

 

Vypracovala : Veronika Ptáčková

ředitelka školy

Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace MŠ Božanov 2019-2021
Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace MŠ Božanov 2019-2021

Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace MŠ Božanov 2019-2021

 

Mateřská škola Božanov

Božanov 105, PSČ 54774

IČ 75016532

 

Příjmy

účet

2019

2020

2021

Příspěvek zřizovatele

SU 672 AU 0540

300.000,00

300.000,00

300.000,00

Stravné

SU 602

82.000,00

84.000,00

86.000,00

Příjem ze státního rozpočtu na mzdy a odvody

SU 672 AU 0500

1.380.000,00

1.550.000,00

1.720.000,00

Celkem:

 

1.762.000,00

1.934.000,00

2.106.000,00

 

 

Výdaje

účet

2019

2020

2021

Spotřeba potravin

SU 501 AU 0310

82.000,00

84.000,00

86.000,00

Mzdové náklady včetně odvodů

SU 521, 524, 527

1.380.000,00

1.550.000,00

1.720.000,00

Spotřeba vody, energie,plyn,teplo

SU 502, 503

95.000,00

95.000,00

100.000,00

Služby banka,pošta,internet,programy

SU 518

45.000,00

50.000,00

50.000,00

Ostatní služby BOZP, pojištění, vedení účetnictví, kontroly

SU 518, 549

75.000,000

75.0000,00

80.000,00

Potřeby MŠ, ŠJ (čistící prostředky, výtvarné pomůcky, kan.potřeby apod.)

SU 501

85.000,00

80.000,00

70.000,00

Celkem:

 

1.762.000,00

1.934.000,00

2.106.000,00

 

 

 

 

Vypracovala: Veronika Ptáčková

ředitelka školky

 

 

00000009

Projekty


Projekt Zahrada pod borovicí aneb Studie řešení zahrady MŠ v Božanově

byl financován z Národního programu Životní prostředí.

Podpora dvouletých dětí v MŠ Božanov
Podpora dvouletých dětí v MŠ Božanov
Realizace projektu: 1. 9. 2017 – 31. 8. 2019

Projekt schválený ve výzvě MŠMT „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ I“

s názvem

Podpora dvouletých v MŠ Božanov

je spolufinancován Evropskou unií

Cílem projektu je zvýšit kvalitu předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ.

Projekt je zaměřen především na personální podporu školky, která v návaznosti na práci předškolních pedagogů pomůže integrovat dvouleté děti do dětského kolektivu. Dále pak také na vzdělávání pedagogických pracovníků školky v oblasti čtenářské pregramotnosti.

Realizace projektu: 1. 9. 2017 – 31. 8. 2019

00000007

Fotogalerie

Začínáme
Loučení se školním rokem
Červen v MŠ
Policie ČR v MŠ
Záchranná služba Broumov
Hasiči Broumov
Výlet do ZOO
Dětský den u rybníka
Květen v MŠ
Vítání občánků
Divadlo Broumov - Honza a čert
Den otevřených dveří
Knihovna Broumov
Hrajeme si
Pečeme jidáš a děláme z domácího tvarohu pomazánku
Velikonoce v MŠ a Velikonoční výstava
Ukázka hry na hudební nástroje - návštěva ze ZUŠ Broumov
Poslední plavání
Vynášení zimy a užívání si jara
Hrajeme si na školu
Plavání
Malí umělci
MDŽ - Dům seniorů
Divadlo, kino, bubenická dílna
Zvířátka a kytičky
I v únoru jsme se učili a hráli si
Hasiči
Masopust v MŠ
Hudební nástroje
Plavání
Jen tak
Pokusy
Vaříme a pečeme
Vaříme a pečeme
Lidské tělo
Lidské tělo
Police nad Metují - POHYBLIVÝ ŘEMESLNÝ BETLÉM
Police nad Metují - POHYBLIVÝ ŘEMESLNÝ BETLÉM
Po prázdninách zase ve školce
Po prázdninách zase ve školce
Vánoce ve školce
Vánoce ve školce
Zpívání důchodcům
Zpívání důchodcům
Vystoupení v KD Božanov - fotky od rodičů
Vystoupení v KD Božanov - fotky od rodičů
Fotky od paní učitelky Majky
Fotky od paní učitelky Majky
Jen tak
Jen tak
Divadelní představení
Divadelní představení
Mikuláš, čert a anděl v MŠ
Mikuláš, čert a anděl v MŠ
Čertovská škola
Čertovská škola
Adventní tvoření s rodiči
Adventní tvoření s rodiči
Sněhulák a sněhová bitva
Sněhulák a sněhová bitva
Příprava na jarmark
Příprava na jarmark
Hurá zima
Hurá zima
Pečeme perníky
Pečeme perníky
Návštěva Městské knihovny broumov
Návštěva Městské knihovny broumov
Martinská slavnost v MŠ
Martinská slavnost v MŠ
Divadelní představení Broumov
Divadelní představení Broumov
Krásné divadelní představení "Divadýlka Mrak" z Havlíčkova Brodu
Hrajeme si a tvoříme
Hrajeme si a tvoříme
Kreslím, kreslíš, kreslíme
Kreslím, kreslíš, kreslíme
Dušičky - Návštěva kostela sv. Máří Magdaleny v Božanově
Dušičky - Návštěva kostela sv. Máří Magdaleny v Božanově
100 let republiky
100 let republiky
Výstava loutek a procházka po Broumově
Výstava loutek a procházka po Broumově
Draku, ty jsi vážně drak?
Draku, ty jsi vážně drak?
V lese, na zahradě, ve školce
V lese, na zahradě, ve školce
Drakiáda
Drakiáda
Výlet - Ekofarma Bošina Vernéřovice
Výlet - Ekofarma Bošina Vernéřovice
Houbaření v lese pod Korunou
Co jsme dělali v září
Houbaření...Šiškaření
Houbaření...Šiškaření
Farma Wenet
Farma Wenet
Dopravní hřiště Náchod
Dopravní hřiště Náchod
Dětský den u rybníku
Dětský den u rybníku
Meziměstí-výlet vlakem
Meziměstí-výlet vlakem
Hledání trpasličího pokladu
Hledání trpasličího pokladu
Den matek
Den matek
Vítání občánků
Vítání občánků
Obora Martínkovice
Obora Martínkovice
Plavání
Plavání
Čarodějnice
Čarodějnice
Divadlo, noviny
Divadlo, noviny
Velikonoce
Velikonoce
Vítání jara, čištění studánky
Vítání jara, čištění studánky
...Morana ještě leží pod mostem, odměna za odstranění jistá
divadlo
divadlo
Krejčík Honza
Ekologické dny
Ekologické dny
Aktivity v MŠ
Aktivity v MŠ
Dravci
Dravci
Divadla
Divadla
Zimní olympiáda
Zimní olympiáda

Disciplíny:bruslení, slalom, sjezd na cíl, hod na cíl

Leden, Tři králové
Leden, Tři králové
Vánoce
Vánoce
Návštěva Mikuláše
Návštěva Mikuláše
Kouzelník
Kouzelník
Projekt zahrada
Projekt zahrada
Krmení ptáčků u MŠ
Krmení ptáčků u MŠ
Letošní první sněhulák 11/2017
Letošní první sněhulák 11/2017
Svatý Martin
Svatý Martin
Divadla
Divadla
Výstava loutek a procházka po Broumově
Výstava loutek a procházka po Broumově
Podzimní tvoření s kaštany
Podzimní tvoření s kaštany
Hry venku
Hry venku
Halloween
Halloween
Drakiáda
Drakiáda
Když jsme byli ve školce noví
Když jsme byli ve školce noví
září 2017

00000020